Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: FUNDUSZE UNIJNE

ADAPTACJA PRZESTRZENI ZDEGRADOWANEJ W WIELOWSI NA CELE ROZWOJU SPOŁECZNEGO - DOPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIELOWSI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1.       Tytuł zadania: „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego – doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu”

2.       Inwestor: Gmina Gniewkowo

3.       Wykonawca robót budowlanych: TED-HAL Ogrody Sp. z o.o. ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo

4.       Zakres: Potrzeba realizacji przedmiotowego projektu wynika ze stwierdzenia kumulacji problemów społecznych na obszarze rewitalizacji Gminy Gniewkowo. Jednym z obszarów wymagających szerokich działań rewitalizacyjnych jest miejscowość Wielowieś. Przeprowadzona delimitacja potwierdziła kumulację problemów społecznych oraz występowanie przestrzeni zdegradowanej w miejscowości, co wpływa na konieczność podjęcia skutecznej interwencji. Na terenie miejscowości brakuje również możliwości aktywizacji najmłodszych i integracji w pozytywnych warunkach. Dzieci i młodzież nie mają możliwości podejmowania atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. W związku z powyższym zidentyfikowano konieczność rozbudowy lokalnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, która pozwoli w pełni rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz przeciwdziałać postawom niepożądanym (używki, wandalizm, konflikty z prawem). Dodatkowo, podkreślono konieczność stworzenia kącika dziecięcego w wyodrębnionej części świetlicy, który pozwoliłby na zaoferowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz dla starszych dzieci i młodzieży (w szczególności tych, które są objęte świadczeniami MGOPS). Przedmiotem niniejszego projektu jest doposażenie budynku świetlicy w Wielowsi oraz zagospodarowanie terenu. Głównym celem projektu jest: Ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarze LGD "Czarnoziem na Soli" poprzez utworzenie bazy infrastrukturalnej celem przeprowadzenia projektów społecznych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 1. Aktywizacja najmłodszych mieszkańców Wielowsi. 2. Poprawa estetyki miejscowości i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie przestrzeni zdegradowanej. 3. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę altany i miejsca do grillowania, utwardzenia terenu, zagospodarowanie zieleni, remont istniejących miejsc parkingowych, montaż 2 urządzeń siłowni zewnętrznej.

5.       Całkowita wartość inwestycji wynosi 326.235,68 zł, w tym wartość robót budowlanych 211.794,93 zł. Gmina Gniewkowo pozyskała dotację na to zadanie w wysokości 305.120,69 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

6.       Termin realizacji: 11.2023