Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: Gospodarka odpadami

Uchwały obowiązujące odnośnie gospodarki odpadami

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/115/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XV/114/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVII/321/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLVII/320 /2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXXIV/223/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo

 

Uchwała Rady Miejskij w Gniewkowie Nr XXXIV/224/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi