Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: Gospodarka odpadami

Weryfikacja Deklaracji Śmieciowych

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

Burmistrz Gniewkowa informuje, że trwają prace nad weryfikacją danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych”, w szczególności w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Gniewkowo. 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak np. liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wobec powyższego apeluję do mieszkańców Gminy Gniewkowo, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku urodzenia się dziecka,  wprowadzenia się nowych osób, powrotu z zagranicy, zatrudnienia pracowników sezonowych), aby niezwłocznie złożyli nową deklarację w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, 88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11. 

Deklaracje można również wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Gminy Gniewkowo www.gniewkowo.com.pl w zakładce „dla mieszkańca/ gospodarka odpadami” oraz w załączeniu.

Przypominam, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać  za miejsce  zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane. 

 

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat za odpady komunalne: 

51 8185 0006 2003 0200 0172 0015 – w tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko właściciela nieruchomości i/lub adres nieruchomości oraz okres, którego dotyczy wpłata.

 

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

dokumenty uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych, np. świadczenie 500+
dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli
dokumenty meldunkowe
wywiad środowiskowy
protokoły kontroli z zakresu odprowadzania nieczystości ciekłych
oświadczeń składanych przy pozyskiwaniu dotacji z programów gminnych i rządowych
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. 

Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wszczęciem postępowania i wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych do pięciu lat wstecz.

Ponadto informuję, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach karze grzywny podlega, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1, 11 lub 2 ustawy nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe dotyczy zatem niedopełnienia obowiązku złożenia pierwszej deklaracji, jak również niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Osoby deklarujące zaniżoną ilość osób, przerzucają te opłaty na innych mieszkańców, co w konsekwencji ma bezpośredni wpływ na wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych za osobę!