Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
13°C

BURMISTRZ GNIEWKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 R.

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

BURMISTRZ GNIEWKOWA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących działań realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 r.

 

  1. I.                Wysokość wsparcia finansowego

Łączna kwota środków przewidziana w budżecie Gminy Gniewkowo na 2021 r.to

10 000,00zł.

W roku 2020 była to kwota 10 000,00 zł:

1)     Towarzystwo Trzeźwościowe „Twoja Szansa” na realizację zadnia: „Wspólna szansa – wsparcie dla osób i ich rodzin narażonych na wykluczenie społeczne z powodu uzależnień”.

 

  1. II.              Rodzaj i warunki realizacji zadania.

1)     Dotacje celowe mogą uzyskać organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gniewkowo, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu profilaktyki alkoholowej.

2)     Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

-        prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych,

-        zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży

-        terapii skierowanej do osób dorosłych i ich rodzin w tym realizowania programów  stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych.

 

3)     Zapewni udział własnych środków finansowych na realizację zadania w wysokości co najmniej 10% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji.

4)     W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie realizacji zadania. Przesunięcie uznane zostanie za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrośnie lub nie zmaleje o więcej niż 20%. Zmiana powyżej 20% oraz utworzenie nowej pozycji kosztorysu wymagają zawarcia aneksu do umowy, po uprzednim przedstawieniu zaktualizowanej kalkulacji kosztów.

 

 

  1. Zasady przyznawania dotacji.

 

1)     O przyznanie dotacji ubiegać się mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), które:

a)     dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania, posiadają udokumentowane kwalifikacje-pedagogiczne z zakresu problematyki uzależnień,

b)     posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

c)     dysponują wiedzą na temat potrzeb środowiska  w zakresie objętym konkursem, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu.

 

2)     Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

 

  1. Termin realizacji zadania, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Termin realizacji zadania trwać będzie od podpisania umowy do 31.12.2021 r.

2. Oferty, które spełnią wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym, ze szczególnym uwzględnieniem:

- możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta;

- oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- planowanego przez oferenta udziału własnych środków finansowych lub z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

- oceny proponowanej jakości wykonania zadania: spójność i realność planu i harmonogramu, realność rezultatów i sposób ich monitorowania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie ryzyka, komplementarność zadania;

- planowanego przez oferenta wkładu rzeczowy i osobowego;

- ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich.

3. Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji konkursowej dokonają indywidualnie, przyznając odpowiednio punkty od 0 do 5, oceniając poszczególne kryteria. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków komisji konkursowej.  Podstawą wyboru przez komisję konkursową oferty jest uzyskanie przez nią co najmniej połowy możliwych do uzyskania punktów. Z przebiegu pracy komisji konkursowej sporządzany jest protokół, który przedłożony zostanie Burmistrzowi w celu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.

4. Termin składania ofert:

Oferty składać należy w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 1, w terminie do29 stycznia 2021r., do godz. 14.00. Ofertę złożyć należy w zamkniętej kopercie, opatrzonej opisem „Konkurs ofert – Profilaktyka 2021”.Koperty powinny być opieczętowane oraz posiadać adres zwrotny oferenta. Ofert przesłane drogą elektroniczną bądź faksem nie będą rozpatrywane.

5. Otwarcie ofert przez komisję konkursową nastąpi w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie w ciągu 14 dni od momentu zakończenia przyjmowania ofert. Komisja dokona formalnej i merytorycznej oceny ofert, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gniewkowa Nr XXX/196/2020 z dnia 13 listopada2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” ( treść uchwały dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej). Wyniki swojej pracy komisja konkursowa przedłoży Burmistrzowi, który dokona ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert.

6. Oferta powinna być złożona na druku, którego wzór dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.gniewkowo.bipgmina.pl, w zakładce „aktualności”) oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie( www.gniewkowo.com.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe”).

7. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż łączna kwota środków przewidziana w budżecie Gminy Gniewkowo na 2021 r. na ten cel.

8. Wysokość wsparcia finansowego oraz jego warunki określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Gniewkowo a organizacją pozarządową. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony nie dłuższy niż jeden rok. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

9. Burmistrz Gniewkowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z uzasadnionych przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania:

zarzadzenie_nr_1_2021.docx
Format: docx, 16.26 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.