Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
13°C

ZARZĄDZENIE NR 47/ 2021 BURMISTRZA GNIEWKOWA Z DNIA 28KWIETNIA 2021R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE REALIZACJIZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY GNIEWKOWO W 2021 ROKUW ZAKRESIEKULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZIC

ZARZĄDZENIE NR 47/ 2021

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 28kwietnia 2021r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacjizadań publicznych Gminy Gniewkowo w 2021 rokuw zakresiekultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie(T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz uchwały nr XXX/196/2020 z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniewkowoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”,zarządzam co następuje:

 

§1

Ogłaszamotwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniewkowo w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia.

 

§2

Ogłoszenie, o którym  mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie (www.gniewkowo.bipgmina.pl), na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie na okres nie krótszy niż 21 dni.

 

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr47/2021

Burmistrza Gniewkowa

z dnia28.04.2021r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gniewkowa

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniewkowo w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

 1. I.       Rodzaj i formy zadania.

 

 1. 1.     Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

- działania na rzecz promocji Gminy oraz produktów lokalnych,

- organizacja różnorodnych jarmarków, festynów, itp.

- organizowanie otwartych imprez integracyjnych dla mieszkańców Gminy Gniewkowo,

- wspieranie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych,

- organizowanie spotkań literackich.

 

 1. II.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

 

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 5 000,00 złotych (słownie: pięć  tysięcyzłotych).

 

 1. III.   Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020).

 1. 1.     Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu finansowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 2. 2.     W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oferent zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy – zaktualizowany zakres  finansowy.
 3. 3.     Burmistrz Gniewkowa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. 4.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Gniewkowo.
 5. 5.     O przyznanie dotacji ubiegać się mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), działające na terenie Gminy Gniewkowo i  na rzecz jej mieszkańców.

 

 1. IV.  Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. 1.     Zadanie winno być zrealizowane do 31.12.2021roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
 2. 2.     Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. 3.     Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Gminą Gniewkowo.
 4. 4.     Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż10%.
 5. 5.     Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia oferent zobowiązany jest do wniesienia własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 50%.

 

 1. V.    Termin składania ofert.

 

 1. 1.     Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul.17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowow terminie do dnia 26maja2021roku, do godz. 15:00.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. 2.     Wzór oferty dostępny jest w załączniku na stronie BIP Urzędu Miejskiego www.gniewkowo.bipgmina.pl w zakładce „Aktualności”.

 

VI.            Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego  zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej.
 4. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez  Burmistrza Gniewkowa.
 5. Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
 6. Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:

1)    możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta;

2)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,

3)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;

4)    w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego – planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego;

5)    uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)    realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelnośći terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).

7. Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację zadań  publicznych.

8.Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Gniewkowa, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

9.  Od decyzji  Burmistrza Gniewkowa niestosuje się trybu odwołania.

10. Wysokość dotacji przyznanych przez Gminę Gniewkowo na realizację zadańz obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1)    w 2021 r. – przyznano środki w wysokości 5 000,00 zł;

2)    w 2020 r. – przyznano środki w wysokości 3320,00 zł.

 

 1. VII.           Postanowienia końcowe.

 

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl

Pliki do pobrania:

Wzor_oferty (1).doc
Format: doc, 150.5 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.